Technické pokyny

Zo strany výroby a aby sa predišlo škodám spôsobeným mrazom, vyznačujú sa naše štandardné produkty nepatrnou kužeľovitosťou bočných stien, ktorá je závislá od hrúbky steny. Zadná strana uhlových oporných stien štandardne nie je skosená (Na požiadanie možné za príplatok.). Ponúkané dĺžky päty sú cca.-dĺžky päty, môžu sa podmienene výrobou máličko odlišovať.

Pri niektorých prvkoch je na viditeľnej ploche stena v hrúbke päty ľahko zúžená, aby mohla odvádzať vznikajúcu svahovú vodu. Výrobcom dané otvory je po osadení treba natrvalo uzavrieť vhodnými materiálmi, aby sa zabránilo možným škodám spôsobeným mrazom prostredníctvom prenikajúcej vody. Dolná strana päty je zámerne drsná, aby sa zvýšil predpísaný trecí uhol.

Dodanie

PROBETON uhlové oporné steny sa dodávajú podľa výšky stavebných dielov na europaletách alebo ležmo bez palety.

Vyloženie a skladovanie

PROBETON uhlové oporné steny dodávané na europaletách môžu byť vyložené pomocou nákladného žeriavu. PROBETON uhlové oporné steny transportované bez palety je treba vyložiť podmienene stavbou.

Pri skladovaní na mieste stavby je treba pod ležiace PROBETON uhlové oporné steny účelne položiť dlhé dosky. Odporúčame uloženie medzi dvoma vrstvami z nopových dosiek aby sa zabránilo vytvoreniu škvŕn. Skladovacia plocha musí byť rovná a stabilná.

Osadenie

Pri PROBETON uhlových oporných stenách do výšky 130 cm vrátane, slúžia na transport ako aj na zaistenie polohy pri zásype osi umiestnené na zadnej strane. Na želanie môžeme použiť aj vinuté cievky alebo aj guľovú kotvú (príplatok).

PROBETON uhlové oporné steny od konštrukčnej výšky 155 cm majú na zadnej strane dve lanové slučky. Tu je treba dbať na to, aby boli použité Odporúčania pre osadenie Odporúčania pre osadenie vhodné viazacie prostriedky. Tieto slúžia na vyloženie a na montáž. Horné osi sa používajú iba na upnutie poistky pri montáži a nesmú sa v žiadnom prípade použiť na nadvihovanie. Pri zdvihnutí k montáži je treba zabezpečiť, aby päta nemohla naraziť do zeme (pruženie napr. pomocou pneumatiky). Montážne lano nesmie naraziť na vnútornú hornú hranu PROBETON uhlovej opornej steny. Tu je treba na ochranu hrán vložiť napr. hranol. Na v päte zabetónovanú lanovú slučku sa môže zavesiť tretie lano a PROBETON uhlová oporná stena tak môže byť zdvihnutím držaná zvislo.

Spájanie

Na spojenie PROBETON uhlových oporných stien sa vsunie bránová oceľ Ø 14-16 mm cez horné pevné osi. Následným preklepaním osí sa dosiahne zvýšená bezpečnosť pri montáži. Je treba rešpektovať špeciálne pokyny pri rohových dieloch napr. špeciálnych dieloch (napr. vystuženie). Rohy je treba zaistiť vystuženou hornou vrstvou betónu. Na želanie dodávame aj styčnicový spojovací systém (voliteľne).

Tesnenie škár

Škáry medzi PROBETON uhlovými opornými stenami nesmú byť uzatvorené. Podľa zaťaženia je treba škáry na zadnej strane zamaskovať cca. 20 cm širokou bitumenovou lepenkou. Pretože zadná strana steny je pri zemi zámerne drsná (trecí uhol steny slúži stabilite), nesmie sa uskutočniť kompletné pokrytie. Prípadne je treba rešpektovať DIN 18337 „Tesnenia proti tlačiacej vode“.

Odvodňovanie

Aby sa zabránilo škodám spôsobeným mrazom, musí môcť bez zdržania odtekať presakujúca voda napr. cez filtračnú vrstvu, filtračné rohože alebo drenáže.

Zásyp

Zásyp je treba vyrobiť priepustne a mrazuvzdorne nesúdržným materiálom. Pôdu je treba vložiť do polôh širokých cca. 30 cm a rovnomerne zhutniť. Pri použití zhutňovacích zariadení je treba dodržať dostatočnú bezpečnú vzdialenosť od zadnej strany PROBETON uhlovej opornej steny. Bezpečná vzdialenosť činí spravidla aspoň 1/3 konštrukčnej výšky príp. aspoň 50 cm.

 

Typy garáží

Typy oporných stien