Výber výšok uhlových oporných stien pre obrázky

Konštrukčná výška (cm) Spojovacia hĺbka (cm) Užitočná výška (cm)
55 12 43
80 12 68
105 12 93
130 12 118
155 12 143
180 15 165
205 15 190
230 15 215
255 20 235
280 20 260
305 20 285
330 30 300
355 30 325
380 30 350
405 30 375

Jestvujúcu pôdu príp. zapúšťaný materiál proti mrazu je treba zhutniť zodpovedajúc statickým požiadavkám. Je treba, aby zodpovedný vedúci stavby skontroloval v statike pridelené parametre pôdy a nosnosť jestvujúcej príp. doplnenej pôdy.

Základom pre štandardné výpočty sú nasledujúce predpoklady pre parametre pôdy: Zásyp: γ = 18 kN/m3, ϕ = 35°

Ak sa dané údaje nezhodujú, je potrebný doklad vzhľadom k objektu. Tento môže viesť k odlišným výstužiam a/alebo dĺžkam päty (Aj pri nových normách a predpisoch môže dôjsť k zmeneným dĺžkam päty). Môžu byť splnené ďalšie požiadavky zákazníka na povrch, ako napr. doskové, kameninové a bambusové štruktúry alebo špeciálne povrchové farby. Odporúčame poradenstvo a príp. vzorkovanie.

1. Jednoduché základy

Podľa zaťaženia môžu byť PROBETON uhlové oporné steny až do konštrukčnej výšky a. 80 cm priamo vsadené do zvlhnutého betónu C 16/20. Pod zhruba 10 cm hrubou betónovou vrstvou je potrebný mrazuvzdorný materiál.

2. Normálne základy

Pri základoch PROBETON uhlových oporných stien až do výšky 405 cm je treba vyrobiť zhruba 15 cm hrubú nosnú vrstvu z betónu C16/20. Pod ňou je až do hranice mrazu (cca. 80 cm hĺbky) treba zabudovať mrazuvzdorný materiál a utesniť. Uhlové oporné steny je treba nasadiť na cca. 5 cm hrubú vrstvu malty na mazaniny (malta triedy III).

3. Hlbšie vstavanie

Výberom vyššej uhlovej opornej steny a jej hlbším vsadením sú odkopy na údolnej strane možné iba obmedzene. Náklady na vyššiu uhlovú opornú stenu sú revalvované tenšou mrazuvzdornou vrstvou. Vybudovanie základov nasleduje podľa popisu v bode 2.

4. Päta na údolnej strane

Pri odkopoch na hranici môže byť päta PROBETON uhlovej opornej steny umiestnená na údolnom pozemku. Pre tento prípad zaťaženia ponúkame stranu fasádneho betónu údolne k päte. Vybudovanie základov nasleduje podľa popisu v bode 2. Podľa zastavania päty môže byť zredukovaná mrazuvzdorná vrstva. Vzhľadom na s tým spojené horizontálne zaťaženie môže byť potrebný podporný základ pred pätou. Tento je treba vyhotoviť zo strany stavby a prípadne aj preukázať.

 

Typy garáží

Typy oporných stien